Satelliittikuvien prosessointi ja jakelu

Osahanketta toteuttaa Suomen ympäristökeskus yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maanmittauslaitoksen kanssa. Osahankkeen päätavoitteet ovat satelliittikuviin (Sentinel-1, -2 ja -3) perustuvien kuvamosaiikkien tuottaminen ja niiden saaminen käyttäjien ulottuville paikkatietoalustan kautta.

Ilmatieteen laitoksen Kansallinen satelliittidatakeskus ja Suomen ympäristökeskus tuottavat kuvamosaiikit, ja Kansallinen satelliittidatakeskus tarjoaa tähän infrastruktuurin ja rajapinnat kuvamosaiikkien käyttämistä varten.

 

Lataa Käyttäjälähtöistä satelliittidataa -esite

Osahankkeen lähtökohdat

Paljon ihmistyötä vaativat ympäristön valvonta- ja seurantaprosessit korvataan tulevaisuudessa kasvavissa määrin etätiedustelun ja -tarkkailun avulla. Satelliittikuvien prosessointi ja jakelu -osahanke tuo Sentinel-1, -2 ja -3 -satelliittien tuottamia kuvia helpommin käyttäjien saataville kuvamosaiikkien ja rajapintapalveluiden muodossa.

Erityisesti Euroopan unionin Copernicus-ohjelman tultua operatiiviseksi on suhteellisen korkean erotuskyvyn Sentinel-satelliittikuvien maksuton ja avoin käyttö turvattu pitkälle tulevaisuuteen. Samalla avoimen datan määrä kasvaa merkittävästi.

Satelliittikuvien käyttö vaatii sekä erityisosaamista että infrastruktuurin, joka mahdollistaa mm.

•    erittäin suurten tietomassojen käsittelyn,
•    eri tyyppisten tulkinta- ja laskenta-algoritmien testaamisen, sekä
•    operatiivisen käytön sekä tietojen ja tulosten varastoinnin ja jakelun.

Tähän haasteeseen on Suomessa vastattu perustamalla Kansallinen Satelliittidatakeskus (NSDC), jota hallinnoi Ilmatieteen laitos. NSDC:n infrastruktuuri on operatiivinen ja se mahdollistaa suurten datamassojen käsittelyn. Siten se tukee tutkimusta, kehitystä ja operatiivista toimintaa, minkä tuloksena voidaan muun muassa tehostaa ympäristön valvontaa ja seurantaa.

Osahanke keskittyy erityisesti käyttäjälähtöisten operatiivisten palveluiden kehittämiseen kohdennetuille asiakkaille ja asiakasryhmille, joita on jo identifioitu hankkeen suunnitteluvaiheessa. Osahankkeen avainasiakkaana ja käyttötapauksena on Ruokavirasto ja maataloustukien valvonnan parantaminen.

Päätavoitteet

Osahankkeessa toteutetaan kansallinen satelliittikuvien prosessointi- ja jakelupalvelu yhteensopivana julkisen hallinnon paikkatietoalustan kanssa. Käyttötapauksena avustetaan Ruokavirastoa heidän suunnitellessaan uutta satelliittikuviin perustuvaan maataloustukien valvontajärjestelmää.

Tavoite jakaantuu kahteen toimintoon:

•    Sentinel-1, -2 ja -3 -satelliittien kuviin perustuvien erilaisten kuvamosaiikkien tuottamiseen ja
•    niiden saamiseen käyttäjien ulottuville paikkatietoalustan kautta.

Suunnitellut kuvamosaiikit ovat:

•    Sentinel-1:n tutkakuvista tehtävät takaisinsirontamosaiikit (S1sar: kolme kertaa kuukaudessa läpi vuoden),
•    Sentinel-2:n kuvista tehtävät reflektanssimosaiikit (S2ref: vuosittain kevät-, kesä- ja syksymosaiikit),
•    Sentinel-2:n kuvista tehtävät kuvaindeksimosaiikit (S2ind: kasvukaudelta kaksi mosaiikkia kuukaudessa),
•    Sentinel-3:n kuvista tehtävät reflektanssimosaiikit (S3olci & S3slstr: päivittäin),
•    historiallisista Landsat-4/5-kuvista tehtävät reflektanssimosaiikit (Href: vuodet noin 1985, 1990 ja 1995), sekä
•    historiallisista Landsat-4/5-kuvista tehtävät kuvaindeksimosaiikit (Hind: vuosittainen kasvillisuuden maksimi).
 

Muut tavoitteet

Satelliittikuvien prosessointi ja jakelu -osahankkeessa rakennetaan nykyisen NSDC:n infrastruktuurin päälle käyttäjäkohtaisia räätälöityjä tuotantoprosesseja, joissa hyödynnetään erityisesti Sentinel-satelliittisarjan satelliittidataa.

Datan käyttäjät saavat tarvitsemansa ajantasaiset satelliittidatatuotteet käyttöönsä kustannustehokkaasti.

Osahankkeessa tehdään sekä perusprosessoiduille tuotteille että lopputuotteille online-arkistosuunnitelma ja toteutetaan arkisto. Arkiston toteuttamisessa otetaan huomioon yhteentoimivuuden periaatteet osana paikkatietoalustaa.

Osahankkeessa kehitetyille prosesseille sovitaan operointi ja ylläpito. Tämän lisäksi järjestetään tuotteiden laatukontrolli.

Käyttötapauksena avustetaan Ruokavirastoa heidän suunnitellessaan uutta satelliittikuviin perustuvaan maataloustukien valvontajärjestelmää.
 

Tilannekatsaus

Vuoden 2018 aikana tehtiin prosessit S1sar-tutkamosaiikkien sekä S2ind-kuvaindeksimosaiikkien tuottamiseksi, sekä tuotettiin kyseiset mosaiikit. Nämä löytyvät Kansallisen satelliittidatakeskuksen rajapinnasta ja osaa mosaiikeista voi katsella SYKEn TARKKA-palvelussa. Lisäksi Blom Kartta teki historialliset Landsat-reflektanssimosaiikit vuosilta 1985 (kuvat ajalta 06/1984-07/1987), 1990 (06/1988-08/1992) ja 1995 (06/1993-09/1997).

Keväällä 2019 toteutetaan S2ref-, S3olci-, S3slstr- sekä Hind-mosaiikkien tuotantoprosessit ja tuotetaan mosaiikit. S1sar- ja S2ind-mosaiikkien tuotantoa jatketaan, sekä tuotetaan aikaisempien vuosien mosaiikit. Lisäksi toteutetaan Sentinel-2 kuvan osan tilausjärjestelmä, jolla käyttäjä rajaa haluamansa alueen ja päivän ja saa Sentinel-2 satelliittikuvan, joka sopii hakuehtoihin.
 

Lisätietoja

Markus Törmä, 0295 251 713, markus.torma @ ymparisto.fi