Satelliittikuvien prosessointi ja jakelu

Osahanketta toteuttaa Suomen ympäristökeskus yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, maa- ja metsätalousministeriön sekä Maanmittauslaitoksen kanssa. Osahankkeen päätavoitteet ovat satelliittien Sentinel-1, 2 ja 3 kuviin perustuvien kuvamosaiikkien tuottaminen ja niiden saaminen käyttäjien ulottuville paikkatietoalustan kautta. Ilmatieteen laitoksen Kansallinen Satelliittidatakeskus ja Suomen ympäristökeskus tuottavat kuvamosaiikit.

 

Lataa Käyttäjälähtöistä satelliittidataa -esite

Osahankkeen lähtökohdat

Ihmisresurssi-intensiiviset ympäristön valvonta- ja seurantaprosessit korvataan tulevaisuudessa kasvavissa määrin etätiedustelun ja -tarkkailun avulla. Satelliittikuvien prosessointi ja jakelu -osahanke tuo satelliittien Sentinel-1, 2 ja 3 tuottamia kuvia helpommin käyttäjien saataville kuvamosaiikkien muodossa.

Erityisesti Euroopan unionin Copernicus-ohjelman tultua operatiiviseksi on suhteellisen korkean erotuskyvyn satelliittikuvien (Sentinel-satelliittisarjat) maksuton ja avoin käyttö turvattu pitkälle tulevaisuuteen. Samalla avoimen datan määrä kasvaa merkittävästi.

Satelliittikuvien käyttö vaatii sekä erityisosaamista että infrastruktuurin, joka mahdollistaa mm.

 • erittäin suurten tietomassojen käsittelyn
 • eri tyyppisten tulkinta- ja laskenta-algoritmien testaamisen
 • operatiivisen käytön sekä tietojen ja tulosten varastoinnin ja jakelun.

Tähän haasteeseen on Suomessa vastattu perustamalla Kansallinen Satelliittidatakeskus (NSDC), jota hallinnoi Ilmatieteen laitos. NSDC:n infrastruktuuri on operatiivinen ja se mahdollistaa suurten datamassojen käsittelyn. Siten se tukee tutkimusta, kehitystä ja operatiivista toimintaa, minkä tuloksena voidaan mm. tehostaa ympäristön valvontaa ja seurantaa.

Osahanke keskittyy erityisesti käyttäjälähtöisten operatiivisten palveluiden kehittämiseen kohdennetuille asiakkaille ja asiakasryhmille, joita on jo identifioitu hankkeen suunnitteluvaiheessa. Osahankkeen avainasiakkaana ja käyttötapauksena on Maaseutuvirasto ja maataloustukien valvonnan parantaminen.

Päätavoitteet

Osahankkeessa toteutetaan kansallinen satelliittikuvien prosessointi- ja jakelupalvelu yhteensopivana julkisen hallinnon paikkatietoalustan kanssa. Käyttötapauksena toteutetaan Maaseutuvirastolle tarvittavat satelliittikuvapalvelut ja -analyysit.

Tavoite jakaantuu kahteen toimintoon:

 1. satelliittien Sentinel-1, 2 ja 3 kuviin perustuvien erilaisten kuvamosaiikkien tuottamiseen ja
 2. niiden saamiseen käyttäjien ulottuville paikkatietoalustan kautta.

Suunnitellut kuvamosaiikit ovat:

 • Sentinel-1:n tutkakuvista tehtävät takaisinsirontamosaiikit,
 • Sentinel-2:n kuvista tehtävät reflektanssimosaiikit,
 • Sentinel-2:n kuvista tehtävät kuvaindeksimosaiikit,
 • Sentinel-3:n kuvista tehtävät reflektanssimosaiikit,
 • historiallisista Landsat-4/5-kuvista tehtävät reflektanssimosaiikit, sekä
 • historiallisista Landsat-4/5-kuvista tehtävät kuvaindeksimosaiikit.

Muut tavoitteet

Satelliittikuvien prosessointi ja jakelu -osahankkeessa rakennetaan nykyisen NSDC:n infrastruktuurin päälle käyttäjäkohtaisia räätälöityjä tuotantoprosesseja, joissa hyödynnetään erityisesti satelliittidataa (Sentinel-satelliitit).

Datan käyttäjät saavat tarvitsemansa ajantasaiset satelliittidatatuotteet käyttöönsä kustannustehokkaasti.

Osahankkeessa tehdään sekä perusprosessoiduille tuotteille että lopputuotteille online-arkistosuunnitelma ja toteutetaan arkisto. Arkiston toteuttamisessa otetaan huomioon yhteentoimivuuden periaatteet osana paikkatietoalustaa.

Osahankkeessa kehitetyille prosesseille sovitaan operointi ja ylläpito. Tämän lisäksi järjestetään tuotteiden laatukontrolli.

Käyttötapauksena tuotetaan Maaseutuviraston laadunvalvonnan kehittymiseen tarvitsemat satelliittikuvatuotteet, prosessi ja laadunvalvonta.

Tilannekatsaus

Valmisteluvaihe I päättyi toukokuussa 2017. Siinä

 • määriteltiin tarvittavat palvelut tiedon käyttäjille
 • määriteltiin tarvittavat palvelut tiedontuottajille (SYKE, Ilmatieteen laitos)
 • ideoitiin yhdessä yritysten kanssa palveluekosysteemiä

Syksyllä 2017

 • määriteltiin kokonaisarkkitehtuuri
 • määriteltiin tarvittavat liitospinnat muihin palveluihin mukaan lukien paikkatietoinfrastruktuurin palvelut

Kevään 2018 tavoitteet:

 • käytettävien rajapintapalveluiden toteutus
 • S1sar-mosaiikin toteutus
 • S2ind-mosaiikin toteutus
 • S2ref-mosaiikin toteutus alkaa
 • S3olci-mosaiikin toteutus alkaa
 • S3slstr-mosaiikin toteutus alkaa
   

Lisätietoja

Markus Törmä, 0295 251 713, markus.torma @ ymparisto.fi